Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

Algemene voorwaarden JAN VAN HOECKEL

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: De Wederpartij (zoals bedoeld in onderhavig artikel 1 onder 4), zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

2. JvH: Jan van Hoeckel, gevestigd aan de Hoofdstraat 32 te (5121 JE) Rijen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18089551;

3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen JvH en Wederpartij, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken;

4. Wederpartij: De wederpartij van JvH in de rechtsbetrekkingen zoals omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

5. Zaken: Al hetgeen door JvH is/wordt aangeboden, door JvH is/wordt verwerkt, door JvH is/wordt gerepareerd, door JvH is/wordt gekeurd en/of gecertificeerd, door Wederpartij wordt gekocht, aan Wederpartij wordt geleverd en aan Wederpartij ter beschikking wordt gesteld.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle door Wederpartij gedane (prijs)aanvragen, op alle door JvH gedane aanbiedingen, op alle door Wederpartij aan JvH verstrekte opdrachten, op alle opdrachtbevestigingen van JvH en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen JvH en Wederpartij, alsmede op alle (hierop) voortbouwende overeenkomsten, alle aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen JvH en Wederpartij.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door JvH zijn geaccepteerd en bevestigd.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle door of namens JvH gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en binden JvH niet.

3.2 Ieder aanbod, prijsvoorstel, prijsopgave en offerte zijdens JvH komt automatisch te vervallen door het verloop van veertien dagen.

3.3 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen JvH en Wederpartij eerst dan tot stand nadat JvH de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

3.4 Indien JvH de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, maar met instemming van Wederpartij wel een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

3.5 Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door JvH, binden JvH slechts indien JvH deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle door Wederpartij aan JvH verschuldigde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. Alle prijzen zijn steeds exclusief alle directe en indirecte belastingen, alsmede exclusief transport-, verzend- en portokosten, onkosten van JvH en declaraties van door of namens JvH ingeschakelde derden. Vorenbedoelde belastingen, kosten, onkosten en declaraties komen voor rekening en risico van Wederpartij.

4.2 Indien in het aanbod van JvH een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. Indien geen ‘vaste’ prijs is opgenomen, zal het door Wederpartij te betalen bedrag worden bepaald door middel van nacalculatie, gebaseerd op de alsdan bij JvH geldende (uur)tarieven.

4.3 Indien en voor zover de overeenkomst het karakter heeft van een duurovereenkomst, factureert JvH zijn honorarium maandelijks vooruit, aan welke facturatie Wederpartij gebonden is. JvH heeft het recht zijn (verdere) werkzaamheden op te schorten gedurende de tijd dat één of meerdere van vorenbedoelde facturatie(s) niet door Wederpartij is/zijn betaald.

4.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen of prijzen) een wijziging ondergaan, dan is JvH gerechtigd de eerder overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, waaraan Wederpartij is gebonden. Indien de bevoegdheid tot verhoging van de overeengekomen prijs voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan wel het gevolg is van een wetswijziging, dan wel het gevolg is van gewijzigde belastingtarieven, dan is Wederpartij in geval van prijs- en/of tariefverhoging niet gerechtigd tot ontbinding.

4.5 Door het aanvaarden van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft Wederpartij zich jegens JvH verbonden om voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van JvH op Wederpartij, uit welken hoofde dan ook, op eerste verzoek van JvH, ten genoegen van JvH, (aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn dat JvH doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

4.6 Tenzij JvH uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bevestigd, dient betaling door Wederpartij steeds te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

4.7 Wederpartij stemt ermee in dat JvH zijn facturen digitaal uitreikt.

4.8 Tenzij Wederpartij aangemerkt wordt als Consument, is Wederpartij nimmer bevoegd het aan JvH verschuldigde bedrag met enig ander bedrag te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting(en) jegens JvH op te schorten.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 JvH is gerechtigd om uiterlijk één dag voor het verstrijken van de overeengekomen levertijd, de overeengekomen levertijd eenmalig eenzijdig met 30 dagen te verlengen. Wederpartij kan in geval van een dergelijke verlenging geen rechten ontlenen aan de in de overeenkomst aangegeven levertijden.

5.2 Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan JvH die JvH nodig heeft voor een correcte uitvoering van de overeenkomst. Voldoet Wederpartij niet aan haar (informatie)verplichtingen jegens JvH, dan is JvH bevoegd over te gaan tot opschorting van al zijn verplichtingen en verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst.

5.3 Wederpartij is immer verantwoordelijk voor het verkrijgen van en het beschikken over alle benodigde vergunningen en certificaten. JvH is nimmer aansprakelijk voor het ontbreken van enige vergunning en/of certificaat.

5.4 JvH is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.

5.5 JvH is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem, al dan niet op verzoek van Wederpartij, ingeschakelde derden en/of het niet (tijdig) leveren (van bij deze derden gekochte c.q. bestelde zaken) door deze derden en/of het niet beschikken over de benodigde vergunningen en/of certificaten door deze derden en/of (anderszins) door deze derden veroorzaakte schade.

5.6 Indien Wederpartij enig aan de overeenkomst met JvH verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden JvH te vrijwaren voor alle schade als gevolg van de verwezenlijking van dit risico.

5.7 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.8 Levering geschiedt ‘af vestiging’ van JvH. Alle risico’s ter zake de door Wederpartij gekochte zaken, alsmede de risico’s ter zake de door JvH gerepareerde en/of aangepaste en/of gekeurde en/of gecertificeerde en/of (anders) in zijn macht gekregen zaken, gaan over op Wederpartij op het moment dat JvH aan Wederpartij heeft aangegeven dat deze zaken gereed zijn om bij hem te worden opgehaald, dan wel – in geval vooraf is afgesproken dat Wederpartij de betreffende zaak niet zelf ophaalt – op het moment dat de zaken worden ingeladen om getransporteerd te worden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Al het door JvH aan Wederpartij geleverde blijft eigendom van JvH totdat Wederpartij alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met JvH gesloten overeenkomsten deugdelijk en volledig is nagekomen.

6.2 Onverminderd de overige aan JvH toekomende rechten, machtigt Wederpartij JvH onherroepelijk om, indien Wederpartij niet voldoet aan haar (betalings)verplichtingen jegens JvH, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen aan vorenbedoelde terugname.

7. Opzegging,verzuim, opschorting, ontbinding, rente en kosten

7.1 Tenzij JvH voor of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bevestigd, kan Wederpartij de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

7.2 In tegenstelling tot Wederpartij kan JvH de overeenkomst, te allen tijde, tussentijds opzeggen, zulks zonder inachtneming van enig opzegtermijn. In geval van tussentijdse opzegging door JvH heeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

7.3 Indien de tussentijdse opzegging door JvH en/of de voortijdige beëindiging van de overeenkomst, het gevolg is van een aan Wederpartij toe te rekenen gedraging en/of omstandigheid, dan heeft JvH recht op betaling van de reeds verzonden en nog te verzenden facturen voor de door hem tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, heeft JvH recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane bezettingsverlies en heeft JvH recht op vergoeding van additionele kosten die hij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst. De door Wederpartij aan JvH te vergoeden bezettingsverlies en additionele kosten als voormeld, behelzen tezamen ten minste een bedrag gelijk aan 50% van de totaal overeengekomen prijs.

7.4 Indien Wederpartij niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, Wederpartij één of meerdere van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met JvH niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval Wederpartij failliet is verklaard, aan Wederpartij surseance van betaling is verleend, in andere gevallen dan voormeld waarin Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, in geval inontvangstneming door Wederpartij van de levering achterwege blijft en in geval Wederpartij door JvH verzocht is om zekerheden te stellen voor voldoening van haar verplichtingen en deze zekerheden niet (tijdig) worden verstrekt, dan wel onvoldoende zijn, dan zijn de vorderingen van JvH onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Wederpartij in verzuim. JvH is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar zijn keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met Wederpartij en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging van de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van zijn verplichtingen en/of gebruik te maken van zijn retentierecht(en), een en ander zonder ook maar enige schadevergoeding aan Wederpartij verschuldigd te zijn.

7.5 Over de tijd dat Wederpartij met betaling in verzuim is, is Wederpartij over het aan JvH verschuldigde bedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verhoogd met 2%.

7.6 Nadat Wederpartij in verzuim is gekomen, is JvH bevoegd om onverwijld, zonder nadere ingebrekestelling, tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan voor JvH verbonden kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke integrale kosten, komen alsdan volledig voor rekening van Wederpartij.

8. Overmacht

8.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd en/of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft JvH het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel op te zeggen (zonder inachtneming van een opzegtermijn), dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JvH geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JvH niet in staat is zijn verplichtingen jegens Wederpartij na te komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding, het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning, overmacht van ingeschakelde derden en/of (toe)leveranciers, niet of niet tijdige levering door ingeschakelde derden en/of (toe)leveranciers, niet-nakoming door ingeschakelde derden en/of (toe)leveranciers en het niet (meer) beschikbaar zijn van en/of het niet meer bij de gebruikelijke (toe)leveranciers van JvH kunnen bestellen van benodigde zaken en/of materialen.

8.3 JvH kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JvH zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.4 Wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging of opschorting van (de uitvoering van) de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

8.5 Opschorting, wijziging, opzegging of ontbinding van (de uitvoering van) de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Wederpartij niet van haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

9. Reclamaties / klachten

9.1 Wederpartij dient het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk op het moment dat het geleverde haar ter beschikking wordt gesteld. Hierbij dient Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Wederpartij dit terstond schriftelijk aan JvH te melden. Indien niet terstond en uiterlijk binnen drie dagen na levering (zoals bedoeld in artikel 5.8 van deze algemene voorwaarden) te dezer zake is gereclameerd, dan gelden de door JvH verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken, alsook de gegevens op de afleveringsbonnen en/of overige documenten zijdens JvH, als juist en volledig door Wederpartij aanvaard.

9.2 Ten aanzien van alle overige gebreken die na de levering aan de dag treden, dient Wederpartij uiterlijk binnen acht dagen na levering (zoals bedoeld in artikel 5.8 van deze algemene voorwaarden) schriftelijk bij JvH te reclameren.

9.3 Indien Wederpartij niet tijdig, als bedoeld in de artikelen 9.1 en 9.2, reclameert, dan kan Wederpartij geen rechten ontlenen aan haar reclame.

9.4 Indien door Wederpartij tijdig, als bedoeld in de artikelen 9.1 en 9.2, is gereclameerd en de reclame, naar het oordeel van JvH, gegrond blijkt te zijn, dan zal JvH de gebreken kosteloos herstellen, zulks zonder dat Wederpartij daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9.5 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 9.4 te kunnen beroepen, dient Wederpartij:

– JvH tijdig, als bedoeld in de artikelen 9.1 en 9.2, schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;

– te bewijzen dat de gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van JvH;

– te bewijzen dat de gebreken zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de geleverde zaken;

– te bewijzen dat de door JvH geleverde zaken na levering niet (verder) door Wederpartij en/of een derde zijn verwerkt, behandeld of anderszins zijn bewerkt;

– JvH alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

9.6 Indien de kosten van herstel, naar het oordeel van JvH, niet in verhouding staan tot het belang van Wederpartij hierbij, dan heeft Wederpartij – indien JvH ter zake aansprakelijk is – recht op schadevergoeding, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, waardoor Wederpartij geen recht meer heeft op herstel. JvH is in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de kosten die hij zou hebben gemaakt bij nakoming van de in artikel 9.4 omschreven verplichting.

9.7 Reclamaties zijdens Wederpartij schorten de betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op.

9.8 Terugzending van het door JvH geleverde komt voor rekening en risico van Wederpartij.

10. Beperking aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van JvH als bedoeld in artikel 9.6, alsook iedere andere aansprakelijkheid van JvH, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikel 10.

10.2 JvH is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JvH aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan JvH toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.3 JvH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.4 Indien JvH aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van JvH steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van JvH, op grond van de door JvH afgesloten verzekering, voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.

10.5 Indien op welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 10.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van JvH beperkt tot maximaal de hoogte van de prijs die door JvH voor de betreffende overeenkomst bij Wederpartij in rekening is gebracht, doch zulks wel immer tot een maximum van € 3.500,00.

10.6 Met inachtneming van al het overige in onderhavig artikel 10 gestelde, is JvH in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde, dan wel door het gebruik daarvan voor een ander doel en/of op andere wijze dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens is JvH niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in of aan de geleverde zaken respectievelijk de door JvH verrichte werkzaamheden indien:

– het, gelet op de omstandigheden van het geval, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip van levering (zoals bedoeld in artikel 5.8 van deze algemene voorwaarden);

– het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van het feit dat de door JvH geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden in overeenstemming zijn met dwingende (overheids)voorschriften;

– de door JvH geleverde zaken voldoen aan de specifiek overeengekomen eisen aan de zaken;

– het gebrek te wijten is aan informatie, instructies, gegevens en aanwijzingen die door of namens Wederpartij aan JvH zijn verstrekt.

10.7 Wederpartij is er immer voor verantwoordelijk dat de zaken, op het moment dat zij daar gebruik van maakt, voldoen aan de aan deze zaken gestelde normen en eisen. JvH is nimmer aansprakelijk voor door Wederpartij geleden schade en/of voor door derden aan Wederpartij opgelegde boetes doordat de door JvH aangeboden en/of verwerkte en/of gerepareerde en/of gekeurde en/of gecertificeerde en/of verkochte en/of geleverde en/of (anderszins) verstrekte zaken niet voldoen aan door de overheid en/of controlerende instanties en/of (branche)organisaties gestelde eisen en/of normen. Wederpartij vrijwaart JvH voor alle (mogelijke) aanspraken van derden ten gevolge van het gebruik van Wederpartij van zaken die niet aan de gestelde normen en eisen voldoen.

10.8 Wederpartij vrijwaart JvH voor alle (mogelijke) aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (menen te) lijden en waarvan de oorzaak aan anderen, waaronder de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of (toe)leveranciers, dan aan JvH toerekenbaar is.

10.9 Tenzij JvH vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft, verstrekt JvH geen garanties. JvH is uitdrukkelijk niet gebonden aan door zijn (toe)leveranciers, dan wel overige derden, verstrekte garanties. Wederpartij kan jegens JvH dan ook geen rechten (doen) ontlenen aan door (toe)leveranciers van JvH, dan wel overige derden, verstrekte garanties.

10.10Elke aansprakelijkheid van JvH vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de zaken door JvH zijn geleverd respectievelijk de werkzaamheden door JvH zijn verricht. De rechtsvordering van Wederpartij tot schadevergoeding of tot herstel verjaart door verloop van één jaar nadat Wederpartij JvH schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

11. Varia

11.1 De opschriften in deze algemene voorwaarden vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

11.2 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling van deze algemene voorwaarden (deels) nietig of vernietigbaar is. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan wordt deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

11.3 Op elke overeenkomst en elke rechtsverhouding tussen Wederpartij en JvH is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle geschillen tussen Wederpartij en JvH, zullen worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Breda.

11.5 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.

Juli 2015

Heeft u vragen of interesse?

Neem geheel vrijblijvend contact op met Jan van Hoeckel.
BEL 0161 – 23 1139